Cartesian Product - plot:$	imes $

הגדרה: המכפלה הקרטיזית תוגדר כך: plot:$r	imes s=left{ tq|tin r	ext{ and }qin s 
ight}$

עבור שתי קבוצות של אובייקטים ? ניקח את קבוצת כל הקומבינציות האפשריות של אובייקט מהקבוצה הראשונה ואוביקט מהקבוצה השניה.

במושגים של טבלאות: לוקחים את כל ה"שרשורים" האפשריים של שורה מ-S ושורה מ-T.

אם יש תכונות בעלות שם זהה ל-S ו-T נבדיל ביניהן באמצעות סימון שם הרלציה

המקורית (למשל "T.Num", "S.Num").

דוגמא: נביט ברלציות הבאות:

טבלה A

טבלה B

שם

גיל

דני

17

ניר

23

גובה

1.70

1.82

אזי הטבלה plot:$A	imes
 B$ הינה הטבלה הבאה:

שם

גיל

גובה

דני

17

1.70

ניר

23

1.82

דני

17

1.82

ניר

23

1.70

מאת: עומר

אשמח לדוגמא עם טבלאות אם אפשר:)
מאת: ניר

הכרת תודה

תודה
שיתוף:
| עוד