תנאי השימוש באתר

רקע, הבהרות והסכמות כלליות

מסמך זה מהווה תנאי שימוש מחייבים בין ניר אדר, בעלי האתר www.underwar.co.il (להלן "UnderWarrior") לבינך ולבין כלל המשתמשים באתר על כל חלקיו. הסכם זה הינו הסכם מחייב וממצה שמטרתו להסדיר את היחסים בין המשתמשים לבעלי האתר ולאתר, ולקדם את פעילותו ומטרותיו של האתר.

ההסכם אמנם מנוסח בלשון זכר, אך פונה כולו לזכרים, לנקבות, לרבים, לתאגידים ולכל גוף העושה בו שימוש.

חשוב לציין כי אף שאינך נדרש לאשר תנאי שימוש אלו, מובן כי שימוש כלשהו באתר UnderWarrior, מלבד הזכות לצפייה בתכנים שבאתר, כגון פרסום תכנים באתר, הורדת קבצים, שימוש במאמרים וכל פעילות אחרת בו דורש הסכמה אקטיבית (שאינה חתומה) לתנאי השימוש.

עליך להבין כי מטרת תנאים אלו היא להקנות לך זכויות לשימוש באתר, תוך קביעת כללי התנהגות נאותים המגנים על בעל האתר, עליך ועל המשתמשים האחרים.

יש לזכור כי בעלי האתר UnderWarrior שומר לעצמו את הזכות לשנות, לעדכן, להוסיף ולגרוע מתנאי השימוש בכל חלקי האתר מעת לעת ואינו מחויב להודיע כל כך מראש או לאחר שינוי התנאים. על המשתמש מוטלת האחריות לבדוק את תנאי השימוש, להתעדכן בהם ולעמוד בכלל הדרישות הקיימות במסמך.

כמו כן, הסכם זה אינו מונע את בעלי האתר או מי מטעמו מכל זכות אחרת הקיימת בחוק הישראלי, ואף אם אינה מצויינת בו יוכל בעלי האתר לתבוע את קיומה של זכות זו בהתאם לתקנות הקבועות בחוק.

תכנים הנמסרים על ידי משתמשים לפרסום ב- UnderWarrior

 1. ב- UnderWarrior מתפרסמים גם תכנים שמקורם במשתמשי האתר. תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך, כדוגמת קבוצות דיון (פורומים), תגובות למאמרים ושירותים אחרים המאפשרים למשתמש להזין לאתר תכנים משל עצמו - בין אם בנפרד, באזור המיועד לתכני המשתמשים בלבד ובין אם יחד עם תכנים של UnderWarrior. מסירת תכנים לפרסום ב-UnderWarrior אינה מקנה למשתמש זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.
 2. אתר UnderWarrior מעודד את חופש הדיבור ואת קיומו של דיון פורה באתר, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר משתמשי האתר בו. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני, ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא באתר, רשאי האתר לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם ולהחליט על פרסומם לפי שיקול דעתו הבלעדי, וללא כל הסברים.
 3. אתר UnderWarrior אינו נושא בכל אחריות לתכנים המפורסמים, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת האתר או עמדתו ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.
 4. בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום ב- UnderWarrior, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמא בלבד, נאסר עליך לפרסם ב- UnderWarrior את התכנים הבאים:
  • כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
  • כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
  • כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
  • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
  • כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
  • כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
  • כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
  • כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.
  • כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
  • כל תוכן העלול להטעות צרכן;
  • כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי UnderWarrior בפרט;
  • כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;
 5. אתר UnderWarrior רשאי לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים ב- UnderWarrior, במשתמשיו, באתר או במי מטעמו. בנוסף, האתר יהיה רשאי במקרה זה למנוע ממך פרסום תכנים נוספים ב- UnderWarrior, הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות אתר UnderWarrior לפי כל דין.
 6. במידה והחליט האתר לפרסם תוכן שמסרת – הוא רשאי לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתו המוחלט.
 7. התכנים שתמסור לפרסום ב- UnderWarrior יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש ב- UnderWarrior או פרסום איזה מפרטיך. זכור: עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.
 8. האתר מעודד אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים ב- UnderWarrior, התייחס לתכנים אלה בזהירות ובקפידה. התכנים אינם מתפרסמים מטעמם של בעלי האתר, ולפיכך הוא אינו אחראי למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. זכור תמיד כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין, רופאים, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.

זכויות יוצרים על התכנים ב- UnderWarrior

 1. תנאי זכויות היוצרים הקיימים במסמך זה מהווים תנאי משפטי לכל דבר, עבירה או שיבוש של תנאי כלשהו מהמצויינים בזאת יהווה עבירת זכויות יוצרים המחייבת בתביעה משפטית מצד בעלי האתר או מי מטעמו. כל משתמש באתר ובתכנים הקיימים בו נושא באחריות החוקית למעשיו בלי יוצא מן הכלל.
 2. הזכויות המלאות על תכני UnderWarrior שייכות לבעלי האתר, אלא אם כן מצויין במפורש אחרת, ולפיכך כל שימוש בתוכן הקיים ב-UnderWarrior מחייב פנייה ובקשת הסכמה מפורשת בכתב מבעלי האתר.
 3. האפשרות לשימוש במאמרים הקיימים ב-UnderWarrior תלויה בסוג השימוש, בנסיבות השימוש ובחלק מהמקרים מצריכה אישורים מיוחדים. במידה ואינך בטוח בנוגע להאם קיים צורך שכזה, יש לפנות לבעלי האתר על מנת למנוע עוגמת נפש, הפרות זכויות יוצרים ונזקים כלשהם.
 4. לחלק מן המאמרים והתכנים קיים רשיון זכויות יוצרים מיוחד משל עצמם, רשיון זה מובהר בכניסה למאמר, על גבי המאמר או בדף המוקדש למאמר באתר UnderWarrior, והוא מהווה את הרשיון הקובע. על המשתמש מוטלת האחריות לוודא כי הוא אכן עומד בדרישות רשיון זה בטרם יעשה כל שימוש במאמר.
 5. שימוש פרטי במאמרים- כל שימוש של משתמש יחיד ופרטי בתכני האתר למטרות למידה כלשהן אינו מצריך אישור מיוחד, במידה והחומר, או חלקים ממנו, לא מופץ, מועתק או מועבר לכל מקור אחר ובכל אמצעי תקשורת שהוא. שימוש פרטי מאפשר למשתמש יחיד, ולו בלבד, להיעזר במאמרים הקיימים באתר לצרכיו הפרטיים שלו.
 6. שימוש לימודי רחב- כל גוף, ציבורי, אקדמי, פרטי או אחר המעוניין להשתמש במאמרים ובתכנים הקיימים ב- UnderWarrior, בין אם באופן רשמי כחלק ממערך קורסים, בין אם באופן שאינו רשמי או כחומר עזר בלבד- חייב לפנות לבעלי האתר לתיאום תנאי וכללי השימוש בתוכן המבוקש.
 7. אין להעתיק, להעביר ולהפיץ אי אילו מן המאמרים הקיימים ב-UnderWarrior, או חלקים מהם, ללא אישור מפורש בכתב מבעלי האתר. אישור זה נחוץ הן עבור אתרים ציבוריים החשופים לעיני כל והן עבור אתרים פרטיים המצריכים כניסת משתמש מיוחדת. כמו כן, אין להפיץ חומרים כלשהם מאתר UnderWarrior שלא לצרכי לימוד אישי של המשתמש בלבד דרך רשתות חברתיות, רשימות תפוצה, מערכות מידע ומחשוב אקדמאיות או אחרות, פורומים או כל פורמט אחר של העברת מידע, ללא קבלת הסכמה מפורשת בכתב מבעלי האתר.
 8. תרגום מאמרי UnderWarrior שלא לצרכי למידה אישית והפצתם בשפה אחרת, בכל פורמט קיים- מקוון או לא מקוון, מצריך אף הוא אישור מיוחד בכתב מבעלי האתר. במידה והתרגום נעשה לצרכים פרטיים של המשתמש, יש לפנות לבעלי האתר על מנת לוודא כי לא קיימת בכך כל עבירת זכויות יוצרים כלפיו או כלפי מי מטעמו.
 9. לא ניתן לעשות כל שימוש מסחרי בתכני ומאמרי UnderWarrior, בין אם מדובר בדפוס, בהעברה במוסדות לימוד מכל סוג שהוא, בשיעורי עזר פרטיים או ציבוריים, בהעתקה, ובהפצה- מקוונת או לא מקוונת, תוך כדי שימוש בכל כלי תקשורת קיים, מבלי להגיע להסכם שימוש בתכנים והסדר כלכלי רשמי וחתום בין בעלי האתר לבין המעוניין להשתמש בתוכן הקיים ב-UnderWarrior.
 10. כל שימוש נוסף או אחר, מלבד אלו שצויינו עד כה, בתכנים ובמאמרים המצויים באתר UnderWarrior, לכל צורך שהוא ובכל אופן דורש אישור מפורש בכתב מצד בעלי האתר עבור המטרה המסוימת של המשתמש.
 11. קבלת אישור בכתב לשימוש בתכנים או במאמרים המפורסמים באתר UnderWarrior מחייבת את המשתמש לשמור על המאמרים בשלמותם ולא לערוך בהם כל שינויים, בין אם בתוכן, בכותרות, בשמות כותבי המאמרים ובכל רכיב אחר הקשור בתוכן ובמידע המועבר בהם, אלא אם כן קיבל מראש הסכמה בכתב לכך, הן מידי בעלי האתר UnderWarrior והן מידי כותב המאמר. הפנייה לכותב המאמר במקרה זה תיעשה אך ורק לאחר פנייה מפורשת בנידון לבעלי האתר וקבלת פרטי יצירת קשר עם הכותב- אין לפנות ישירות לכותב המאמר בטרם הוסדר הענין מול בעלי האתר.
 12. קבלת אישור בכתב לשימוש בתכנים או במאמרים מאתר UnderWarrior מהווה הסכם חוקי לכל דבר ועל שני הצדדים לעמוד בו כל עוד הוא תקף. על העושים שימוש בתוכן מוטלת האחריות לשמור על גבולות ההסכם ולוודא כי אין התוכן מופץ או מועבר בכל דרך אחרת מלבד הדרכים שצויינו בהסכם וכי אין הם, או מי מטעמם, מפרים את זכויות היוצרים או מאפשרים הפרת זכויות יוצרים בתהליך.
 13. לא ניתן לעשות כל שימוש במאמרים ובתכנים המופיעים ב-UnderWarior לצרכי כל פעילות שאינה חוקית, לרבות שימוש ברשימות דיוור שאינן מורשות ודואר זבל. הסכמת בעלי האתר לשימוש במאמרים אינה מהווה פרצה השוללת מהמבקש את האחריות לשימוש הגון, נאות וחוקי בלבד בתוכן המבוקש ועליו מוטלת כל האחריות החוקית למעשיו ותוצאותיהם.
 14. כל שימוש נוסף בתכני ומאמרי UnderWarrior, מעבר לזה שהוסכם בין שני הצדדים- בעלי האתר והמבקש לעשות שימוש, מצריך אישור נוסף ומעודכן בכתב מבעלי האתר בהתאם לסוג השימוש. משתמש המנצל את הסכמתו של בעל האתר לשימוש בתוכן, עבור כל שימוש באופן אחר (בין אם מדובר בהפצה שונה, פורמט שונה, שפה אחרת או כל אפשרות שלא הוסכם עליה מראש) ידרש לשאת באחריות החוקית לעבירות אלו ולנזק הנגרם כתוצאה מהן.
 15. בעלי האתר UnderWarrior לא ישא באחריות על כל נזק הנגרם כתוצאה משימוש בתכני ומאמרי האתר, בין אם באופן פרטי, מסחרי, מוסדי או בכל אופן אחר. האחריות הבלעדית על תכני המאמרים המפורסמים באתר חלה על כותבי המאמרים ולפיכך גם האחריות הבלעדית על כל תוצאה שתנבע מפרסומם. הסכמת בעלי האתר לשימוש כלשהו בתכנים אינה מהווה אישור למהימנותם, אמינותם, דיוקם, שלמותם או חוקיותם. המבקשים לעשות שימוש בתכני האתר UnderWarrior לא יוכלו לבוא בתביעות כלשהן כלפי בעלי האתר או מי מטעמו, עקב כל בעיה, תקלה או נזק העלולים להגרם לאור מגבלות אלו.