הפקודה STOSB(Store String Byte)

הפקודה מעתיקה את AL אל תא הזיכרון בכתובת ES:[DI] ולאחר מכן מגדילה את ערכו של DI ב-1.

הפקודה איננה מקבלת פרמטרים. הפקודה מחליפה את הפקודות:

       MOV ES:[DI], AL
       INC DI

אין תגובות!
שיתוף:
| עוד