הפקודה LODSW – (Load String Word)

הפקודה זו מעתיקה מילה מהכתובת DS:[SI] אל האוגר AX, ולאחר מכן מעלה את ערכו של SI ב-2. הפקודה איננה מקבלת פרמטרים. הפקודה מחליפה למעשה את הפקודות:

       MOV AX, DS:[SI]
       ADD SI, 2

אין תגובות!
שיתוף:
| עוד