הפקודה LODSB – (Load String Byte)

הפקודה זו מעתיקה את ערך התא שבכתובת DS:[SI] אל האוגר AL, ולאחר מכן מעלה את ערכו של SI ב-1. הפקודה איננה מקבלת פרמטרים. הפקודה מחליפה למעשה את הפקודות:

       MOV AL, DS:[SI]

       INC SI

אין תגובות!
שיתוף:
| עוד