משפט הקריאה היחידה

א.       יהי plot:\[\alpha \] פסוק. אם קיימים פסוקים plot:\[{\beta _1},{\beta _2}\] וקשר דו מקומי plot:\[a\] כך שמתקיים plot:\[\alpha  = \left( {{\beta _1}a{\beta _2}} \right)\] וכן קיימים פסוקים plot:\[{\gamma _1},{\gamma _2}\] וקשר דו מקומי plot:\[b\] כך שמתקיים plot:\[\alpha  = \left( {{\gamma _1}b{\gamma _2}} \right)\] אז plot:\[{\beta _1} = {\gamma _1}\], plot:\[{\beta _2} = {\gamma _2}\] וגם plot:\[a = b\].

ב.       יהי plot:\[\alpha \] פסוק. אם קיים פסוק plot:\[\beta \] כך ש-plot:\[\alpha  = \left( {\neg B} \right)\] אז לכל פסוק plot:\[\beta '\] המקיים plot:\[\alpha  = \left( {\neg \beta '} \right)\] מתקיים plot:\[\beta  = \beta '\], וכן לא קיימים פסוקים plot:\[\gamma ,\delta \] וקשר דו מקומי plot:\[a\] כך שמתקייםplot:\[\alpha  = \left( {\gamma
 a\delta } \right)\].

נוסח שני למשפט: לכל פסוק חוקי plot:\[\alpha \] מתאים עץ יצירה יחיד.

הערה: עץ היצירה הוא יחיד לכל פסוק. לעומת זאת לכל פסוק יכולות להיות סדרות יצירה רבות.

תגיות המסמך:

מאת: משה ב

סמנטיקה

Microsoft VBScript runtime error '800a005e'

Invalid use of Null: 'Replace'

/document-details.asp, line 513