1.3.16. שמות נרדפים - Alias

המטרה: הגדרת שם נוסף (בד"כ קצר יותר) לטבלה.

דוגמא:

SELECT C.Cust_Id, Cust_Name, Book_Name

FROM Customer C, Ordered O

WHERE C.Cust_Id = O.Cust_Id

Customer קיבל את השם הנרדף C ו-Ordered קיבל את השם O.

שימוש נוסף: שימוש במספר עותקים של אותה טבלה. לדוגמא:

SELECT DISTINCT C1.Cust_Name FROM Customer C1, Customer C2

WHERE C1.Cust_Name = C2.Cust_Name AND C1.Cust_Id <> C2.Cust_Id;

השאילתה מחזירה את כל הלקוחות כך שעבורם מתקיים שיש לקוח נוסף עם אותו שם.

שימוש נוסף: לתת שם לביטוי סטטיסטי או אריתמטי. לדוגמא:

SELECT Year, COUNT(Book_Id) AS Num_Books FROM Books GROUP BY Year;

COUNT(Book_Id) יקבל את השם Num_Books בטבלה שתוחזר כתוצאה מהפעלת השאילתה.מאת: רוזית

שם

Microsoft VBScript runtime error '800a005e'

Invalid use of Null: 'Replace'

/document-details.asp, line 513