PDP11 - Struct, Design, Assembler

מאת ניר אדר
ספר אלקטרוני ספר אלקטרוני
הורדת המסמך
הועלה: סוג מסמך: מסמך מודפס מסמך מודפס
עמודים: 77 הורדות: 18365
חוברת בנושא האסמבלר של PDP11. החוברת תואמת את הסילבוס של הקורס "ארגון ותכנות המחשב" בטכניון, אם כי היא איננה חומר רשמי של הקורס. הנושאים במסמך זה: מודל המחשב, מבנה הזיכרון, מבנה הפקודה, שיטות מיעון, הסתעפויות, שגרות, רקורסיה, קלט פלט, פסיקות חומרה, פסיקות תוכנה, האסמבלר, קישור וטעינה.
מאת: אסף

סימון הפוך של בתים

בעמוד 5 סימנת את הבתים הימניים- הנמוכים עם כתובות גבוהות מהשמאליים ואיזוגיות. זה אמור להיות הפוך. הבית הראשון הוא 0 בצד של low. שורה לפני כן כתבת כי הכתובת האחרונה היא 0777... בעוד לפי ההרצאות כל הביטים של הכתובת מנוצלים, קרי, 777...
שיתוף:
| עוד